VII.2010

rdziedzicz_strony

Pozytywny audyt certyfikacyjny wdrażanego sukcesywnie od 2008 r. systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 i systemu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) upoważniającego do oznakowania wyrobów budowlanych znakiem CE w systemie oceny zgodności 2+.

IX.2009

rdziedzicz_strony

Półtechniczne testy mielenia surowca skalnego z Wierzbicy pod kątem doboru technologii jego przemiału na wyżej przetworzone wapienne produkty drobnoziarniste.

X.2007

rdziedzicz_strony

Urządzenie i rozpoczęcie funkcjonowania zakładowego laboratorium kontroli jakości kruszyw w zaadaptowanym budynku na posesji Wierzbica 38.

V.2006

rdziedzicz_strony

Rozpoczęcie odkrywkowej eksploatacji złoża „Wierzbica” przy użyciu techniki strzelniczej (pierwszy odstrzał surowca skalnego 09.05.2006 r.) i produkcji przy pomocy nowoczesnych urządzeń mobilnych.

I.2006

rdziedzicz_strony

Rozpoczęcie działalności Zakładu Górniczego Kopalnia Wapieni „Wierzbica” w zaadaptowanym budynku na posesji Wierzbica 37.

III.2005

rdziedzicz_strony

Wydanie przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzją nr ŚR.V-7412-7/05 z dnia 31.03.2005 r. koncesji na wydobywanie wapieni jurajskich ze złoża „Wierzbica” w granicach obszaru górniczego „Wierzbica”.

X.2004

rdziedzicz_strony

Zakończenie dokumentacji geologicznej w kategorii C1 złoża wapieni jurajskich „Wierzbica” (wschodnia część złoża wapieni „Sobków 84”) potwierdzającej bardzo wysoką jakość i dużą jednorodność zasobów.

VII.2002

rdziedzicz_strony

Wpis spółki „EGM Sp. z o.o.” z siedzibą w Krakowie do Krajowego Rejestru Sądowego z datą rozpoczęcia działalności w 2000 r.