KONKURSY OFERT

28.09.2017
Konkurs ofert na zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji naukowo-technicznej
Projekt: Opracowanie i przygotowanie ulepszonego surowca do zastosowania w przemyśle szklarskim przez EGM.
Postępowanie zakończome
Wybrany wykonawca: EVENT SOLUTIONS CENTER Sp. z o.o.

20.09.2017
Konkurs ofert na testy ulepszonego wyrobu – mączki wapiennej – w procesie produkcji szkła w warunkach rzeczywistych
Projekt: Opracowanie i przygotowanie ulepszonego surowca do zastosowania w przemyśle szklarskim przez EGM.
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1005611

18.09.2017
Konkurs ofert na modernizację strony internetowej
Projekt: Opracowanie i przygotowanie ulepszonego surowca do zastosowania w przemyśle szklarskim przez EGM.
Postępowanie zakończome
Wybrany wykonawca: COLLOSEUM Kamil Sułek

21.08.2017
Konkurs ofert na uczestnictwo w targach brażny szklarskiej
Projekt: Opracowanie i przygotowanie ulepszonego surowca do zastosowania w przemyśle szklarskim przez EGM.
Postępowanie zakończome
Wybrany wykonawca: Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach

15.03.2017
Konkurs ofert na dostawę specjalistycznych maszyn i urządzeń do przetwarzania kamienia wapiennego i wsparcia tego procesu
Projekt: Wykonanie nowatorskiej instalacji do produkcji ultrasuchego wypełniacza dla sektora chemii budowlanej w oparciu o wyniki prac B+R.
Informacja o wyniku postępowania – postępowanie zakończone

06.03.2017
Konkurs ofert na Generalnego Wykonawcę
Projekt: Wykonanie nowatorskiej instalacji do produkcji ultrasuchego wypełniacza dla sektora chemii budowlanej w oparciu o wyniki prac B+R.
Informacja o wyniku postępowania – postępowanie zakończone

06.06.2016
Konkurs ofert na dostawę elementów / komponentów służących do testów w ramach posiadanego przez Spółkę młyna udarowego młotkowego do przeróbki wapieni
Projekt: Opracowanie i przygotowanie ulepszonego surowca do zastosowania w przemyśle szklarskim przez EGM Sp. z o.o.
Postępowanie zakończome

19.11.2015
Konkurs ofert na wykonanie opracowania dotyczącego ulepszonego wyrobu – mączka wapienna (2 frakcje) do zastosowania w przemyśle szklarskim oraz przeprowadzenie ich testów w warunkach laboratoryjnych
Projekt: Opracowanie i przygotowanie ulepszonego surowca do zastosowania w przemyśle szklarskim przez EGM Sp. z o.o.
Postępowanie zakończome
Wybrany wykonawca: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

19.11.2015
Konkurs ofert na wykonanie opracowania dotyczącego optymalizacji procesu produkcji mączki wapiennej
Projekt: Opracowanie i przygotowanie ulepszonego surowca do zastosowania w przemyśle szklarskim przez EGM Sp. z o.o.
Postępowanie zakończone
Wybrany wykonawca: BAS – Usługi Techniczne i Projektowanie Obiektów Przemysłowych

26.10.2015
Rekrutacja na stanowisko specjalista ds. prototypowania
Projekt: Opracowanie i przygotowanie ulepszonego surowca do zastosowania w przemyśle szklarskim przez EGM Sp. z o.o.
Postępowanie zakończone
Wybrane osoby: Łukasz Białek, Marek Ozimek, Marcin Pawłowski

26.10.2015
Rekrutacja na stanowisko pracownika działu B+R
Projekt: Opracowanie i przygotowanie ulepszonego surowca do zastosowania w przemyśle szklarskim przez EGM Sp. z o.o.
Postępowanie zakończone
Wybrane osoby: Łukasz Białek, Marek Ozimek, Marcin Pawłowski

26.10.2015
Rekrutacja na stanowisko koordynator naukowy
Projekt: Opracowanie i przygotowanie ulepszonego surowca do zastosowania w przemyśle szklarskim przez EGM Sp. z o.o.
Postępowanie zakończone
Wybrana osoba: Rafał Ziętal
15.04.2015
Konkurs ofert na wykonanie dedykowanego sorbentu wapiennego do odsiarczania spalin wraz z testami prototypu
Projekt: Wsparcie w ramach dużego bonu.
Postępowanie zakończone

10.04.2015
Konkurs ofert na wykonanie koncepcji technologicznej pijalni wód mineralnych
Projekt: Przeprowadzenie interdyscyplinarnego projektu B+R w EGM Sp. z o.o.
Postępowanie zakończone

17.12.2014
Konkurs ofert na wykonanie analizy przedwdrożeniowej produktów (w postaci know-how)
Projekt: Przeprowadzenie interdyscyplinarnego projektu B+R w EGM Sp. z o.o.
Postępowanie zakończone

18.07.2014
Konkurs ofert na wykonanie receptur (know-how – 2 sztuki) uzdatniania wody mineralnej w zakresie siarki i żelaza
Projekt: Przeprowadzenie interdyscyplinarnego projektu B+R w EGM Sp. z o.o.
Postępowanie zakończone

27.08.2013
Konkurs ofert na dostawę aparatury pomiarowej wraz z oprogramowaniem i sprzętem IT
Projekt: Przeprowadzenie interdyscyplinarnego projektu B+R w EGM Sp. z o.o.
Postępowanie zakończone

05.08.2013
Konkurs ofert na Generalnego Wykonawcę
Projekt: Innowacyjna technologia otrzymywania zabezpieczonych przed aglomeracją ultradrobnych frakcji z surowca wapiennego.
Postępowanie zakończome

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania konkursowego nr I-08/2013:

Pytanie 1:
W związku z informacją o trwającym konkursie ofert nr I-08/2013 prosimy o określenie czy wniesienie zabezpieczenia wadium może nastąpić w formie weksla in blanco?

Odpowiedź 1:
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zabezpieczenia wadium w formie weksla in blanco. Wraz z podpisanym wekslem przez osoby upoważnione do reprezentacji, Wykonawca jest również zobligowany do dostarczenia podpisanej deklaracji wekslowej. Akceptowane będą tylko deklaracje i weksle zgodne z załączonym wzorem. plik w formacie pdf

Pytanie 2:
W związku z informacją o trwającym konkursie ofert nr I-08/2013 prosimy o określenie czy aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu można zastąpić odpowiednimi oświadczeniami Wykonawcy.

Odpowiedź 2:
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia zaświadczeń wymienionych w pytaniu nr 2 do konkursu ofert nr I-08/2013 stosownymi oświadczeniami Wykonawcy ale tylko na etapie wyboru najlepszej oferty. W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawcy, który zastąpił stosowne zaświadczenia oświadczeniami, będzie on zobligowany przed podpisaniem umowy generalnego wykonawstwa dostarczyć Zamawiającemu odpowiednie zaświadczenia. Akceptowane będą tylko oświadczenia zgodne z załączonym wzorem. plik w formacie pdf

05.08.2013
Konkurs ofert na dostawę wyposażenia kontrolno-badawczego
Projekt: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji aktywowanego mechanicznie sorbentu do odsiarczania spalin.
Postępowanie zakończome

05.08.2013
Konkurs ofert na dostawę wyposażenia kontrolno-badawczego
Projekt: Wdrożenie technologii precyzyjnego rozdziału ziarnowego chroniącej szczególne właściwości mączek wapiennych.
Postępowanie zakończome

Konkurs ofert na Generalnego Wykonawcę
Projekt: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji aktywowanego mechanicznie sorbentu do odsiarczania spalin.
Postępowanie zakończome

Konkurs ofert na Generalnego Wykonawcę
Projekt: Wdrożenie technologii precyzyjnego rozdziału ziarnowego chroniącej szczególne właściwości mączek wapiennych.
Postępowanie zakończome

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania konkursowego:

Pytanie:
Czy zapis w zapytaniu ofertowym nr II-08/2012, dotyczący zwolnienia oferenta z obowiązku wpłacenia wadium w przypadku, gdy w innym postępowaniu ofertowym Zamawiającego wpłacił wadium w kwocie nie mniejszej niż 100.000,00 zł, i wadium to nie zostało zwrócone do dnia złożenia oferty, obowiązuje również oferenta, który wniósł wadium w innej dopuszczalnej formie?

Odpowiedź:
Taki oferent nie zostanie wykluczony z postępowania konkursowego, a jego oferta, w przypadku spełnienia pozostałych wymogów zawartych w zapytaniu ofertowym, zostanie uznana za złożoną prawidłowo.