POLITYKA JAKOŚCI

Nadrzędnym celem Spółki EGM jest produkcja wyrobów spełniających oczekiwania klientów. Dla utrzymania ciągłej satysfakcji odbiorców Spółka realizuje Politykę Jakości i ZKP stanowiącą element wdrożonego w 2010 r. systemu zrządzania jakością wg normy ISO 9001:2008. Odpowiedzialność za jakość jest rozłożona na każdego pracownika poprzez celowy podział zadań i uprawnień.

Proces produkcyjny w Kopalni Wapieni „Wierzbica” monitorowany jest przez własne laboratorium. System zakładowej kontroli produkcji obejmuje zarówno ocenę surowca jak i wyrobów finalnych. Kontrola jakości surowca skalnego opiera się na badaniach składu chemicznego zwiercin oraz ocenie wizualnej odstrzelonych partii surowca. Kontrola jakości wyrobów gotowych w zakresie parametrów granulometrycznych oraz zawartości wilgoci opiera się na ocenie wyników badań własnych, wykonywanych w zakresie zależnym od przeznaczenia produktu (kruszywa dla drogownictwa, kruszywa do betonu, kamień wapienny do celów przemysłowych, wypełniacze wapienne) i z częstotliwością wynikajacą z systemów ZKP (Zakładowa Kontrola Produkcji kruszyw) oraz ISO, to jest

– własne badania granulometryczne produktów kruszonych wykonywane są według norm z serii PN-EN 933 („Badania geometrycznych właściwości kruszyw”);

– własne badania zawartości wilgoci w produktach kruszonych wykonywane są według normy PN-EN 1097-5 („Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją”);

– własne badania składu ziarnowego wapna nawozowego odmiany 04 obejmują oznaczanie na sucho odsiewu na sicie o oczku 2 mm i przesiewu przez sito o oczku 0,5 mm;

Analizy sitowe wyżej wymienionych produktów wykonywane są przy użyciu przesiewaczy wibracyjnych z zestawami sit kontrolnych o średnicach 400 mm i 200 mm.

– własne badania produktów z przemiałowni obejmują oznaczanie składu ziarnowego na sucho przy użyciu przesiewacza powietrznego i analizatora laserowego, oznaczanie zawartości wody przy użyciu wagosuszarek oraz pomiar białości na spektrofotometrze umożliwiającym określenie zarówno deskryptora wszystkich kolorów (CIE L*a*b*) jak i indeksów bieli (WI), zażółcenia (YI) czy jasności (Y Birightness).

Ocena pozostałych parametrów fizyko-mechanicznych kruszyw i wypełniaczy wapiennych opiera się na badaniach wykonywanych w specjalistycznych laboratoriach zewnętrznych.

Kontrola składu chemicznego surowca skalnego i wymagających takich badań wyrobów gotowych opiera się na ocenie wyników pomiarów wykonywanych własnym analizatorem rentgenowskim z dyspersją energii, przy czym wyniki analiz własnych są okresowo konfrontowane z wynikami badań w laboratoriach zewnętrznych (m.in. przez udział w porównaniach międzylaboratoryjnych).
Kierownikiem laboratorium jest – mgr Magdalena Baran