Kalendarium

 • Uzyskanie Branżowego Znaku Jakości SOLIDNE KRUSZYWA w I Edycji Konkursu „Solidne Kruszywa – BZJ” Polskiego Związku Producentów Kruszyw.

 • Uczczenie jubileuszu 10-lecia obecności Spółki na rynku produktów wapiennych (współorganizacja branżowego Seminarium technicznego, premiera filmu dokumentalnego, uroczysta Barbórka).

 • Uzyskanie certyfikatu bezpieczeństwa produkowanych materiałów paszowych potwierdzającego, że ich produkcja realizowana jest zgodnie z wymaganiami i warunkami określonymi w standardzie GMP+ B2.

 • Członkostwo w EcoVadis – międzynarodowej platformie dla przedsiębiorstw angażujących się w Obszarach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (ang. CSR – Corporate Social Responsibility).

 • Zmiana statusu firmy ze „Sp.z o.o.” na „S.A.”.

 • Przyznanie przez Polską Izbę Ekologii w XIV Edycji Konkursu „Ekolaury PIE”, EKOLAURU za mechanicznie aktywowane sorbenty do odsiarczania spalin z konwencjonalnej energetyki zawodowej.

 • Wdrożenie systemu zarządzania NAVISION usprawniającego funkcjonowanie spółki w okresie intensywnych zmian.

 • Zakończenie drugiego etapu budowy przemiałowni (budynek pakowni, druga bateria 4 silosów) oraz rozruch instalacji do workowania produktów drobnoziarnistych.

 • Doprowadzenie do przemiałowni sieci gazu ziemnego z przyłączem zastępującym tymczasową instalację LPG.

 • Wdrożenie systemu HACCP (analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli) w zakresie produkcji kredy pastewnej.

 • Zakończenie pierwszego etapu budowy (infrastruktura, młyn, 4 silosy) i rozruch technologiczny przemiałowni w Wierzbicy. Doposażenie laboratorium w aparaturę do kontroli jakości materiałów drobnoziarnistych z przeniesieniem działalności laboratoryjnej do nowych pomieszczeń w budynku administracyjno-socjalnym przy przemiałowni.

 • Pozytywny audyt certyfikacyjny wdrażanego sukcesywnie od 2008 r. systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 i systemu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) upoważniającego do oznakowania wyrobów budowlanych znakiem CE w systemie oceny zgodności 2+.

 • Półtechniczne testy mielenia surowca skalnego z Wierzbicy pod kątem doboru technologii jego przemiału na wyżej przetworzone wapienne produkty drobnoziarniste.

 • Urządzenie i rozpoczęcie funkcjonowania zakładowego laboratorium kontroli jakości kruszyw w zaadaptowanym budynku na posesji Wierzbica 38.

 • Rozpoczęcie odkrywkowej eksploatacji złoża „Wierzbica” przy użyciu techniki strzelniczej (pierwszy odstrzał surowca skalnego 09.05.2006 r.) i produkcji przy pomocy nowoczesnych urządzeń mobilnych.

 • Rozpoczęcie działalności Zakładu Górniczego Kopalnia Wapieni „Wierzbica” w zaadaptowanym budynku na posesji Wierzbica 37.

 • Wydanie przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzją nr ŚR.V-7412-7/05 z dnia 31.03.2005 r. koncesji na wydobywanie wapieni jurajskich ze złoża „Wierzbica” w granicach obszaru górniczego „Wierzbica”.

 • Zakończenie dokumentacji geologicznej w kategorii C1 złoża wapieni jurajskich „Wierzbica” (wschodnia część złoża wapieni „Sobków 84”) potwierdzającej bardzo wysoką jakość i dużą jednorodność zasobów.

 • Wpis spółki „EGM Sp. z o.o.” z siedzibą w Krakowie do Krajowego Rejestru Sądowego z datą rozpoczęcia działalności w 2000 r.