Relacje inwestorskie

EGM Spółka Akcyjna
Adres siedziby spółki:
ul. Rydlówka 5
30-363 Kraków

EGM S.A. zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000614007. Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 6 000 000 zł.
NIP 675-12-35-267
REGON 357132819
Nr BDO 00036502

Rejestr Akcjonariuszy, o którym mowa w art. 3281 §1 Kodeksu Spółek Handlowych prowadzony jest przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa), zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38.

Informacja Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie o przetwarzaniu danych osobowych. informacja RODO

KALENDARIUM

2021 02 18
W dniu 18 lutego 2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Czytaj więcej…

2020 12 23
Zarząd Spółki EGM S.A. z siedzibą w Krakowie, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować na poniższe dane teleadresowe: EGM S.A. ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków, e-mail: biuro@egmsa.pl, telefon: +48 12 630 39 38. 

2020 12 02
W dniu 2 grudnia 2020 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Czytaj więcej…

2020 12 01
Zarząd Spółki EGM S.A. z siedzibą w Krakowie, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować na poniższe dane teleadresowe: EGM S.A. ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków, e-mail: biuro@egmsa.pl, telefon: +48 12 630 39 38.

2020 11 17
Zarząd spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 2 grudnia 2020 roku.
Czytaj więcej…

2020 11 13
Zarząd Spółki EGM S.A. z siedzibą w Krakowie, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować na poniższe dane teleadresowe: EGM S.A. ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków, e-mail: biuro@egmsa.pl, telefon: +48 12 630 39 38.

2020 10 20
Zarząd Spółki EGM S.A. z siedzibą w Krakowie, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować na poniższe dane teleadresowe: EGM S.A. ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków, e-mail: biuro@egmsa.pl, telefon: +48 12 630 39 38.

 2020 09 29
Zarząd Spółki EGM S.A. z siedzibą w Krakowie, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować na poniższe dane teleadresowe: EGM S.A. ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków, e-mail: biuro@egmsa.pl, telefon: +48 12 630 39 38.

2020 09 09
Spółka podpisała umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną Oddziałem – Biurem Maklerskim w Warszawie.
Czytaj więcej…

2020 07 23
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego informacje dotyczące dokonanych zmian w statucie Spółki, dokonanych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2020 roku.
Czytaj więcej…

2020 07 08
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego informacje dotyczące złożenia przez Spółkę rocznego sprawozdania finansowego opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności podmiotu dotyczące roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2019 roku.

2020 06 30
W dniu 30 czerwca 2020 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Podjęto uchwały dotyczące m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019, zmiany statutu Spółki, wyboru podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy.
Czytaj więcej…

2020 06 01
Zarząd spółki zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2020 roku. Planowane do podjęcia uchwały będą dotyczyć m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019, zmiany statutu Spółki, wyboru podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy.
Czytaj więcej…

2020 02 27
Na wniosek Spółki Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego informacje dotyczące Spółki tj. adres poczty elektronicznej (biuro@egmsa.pl) oraz adres strony internetowej (www.egmsa.pl).

W celu uzyskania dostępu do szczegółowych informacji o spółce, dokumentów dotyczących spółki oraz wydarzeń z nią związanych prosimy o zalogowanie się do portalu akcjonariusza.

LOGOWANIE DO PORTALU AKCJONARIUSZA


Zaloguj
Nie pamiętam loginu/hasła
Rejestracja
W celu odzyskania danych do logowania prosimy o kontakt uprawnione osoby na adres mailowy biuro@egmsa.pl
W celu zarejestrowania się w portalu akcjonariusza prosimy o kontakt uprawnione osoby na adres mailowy biuro@egmsa.pl